Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tomasza Morusa w Otwocku ogłasza nabór na stanowisko:
Sekretarz szkoły

MIEJSCE PRACY:
Szkoła Podstawowa n3 im. Tomasza Morusa
Otwock, ul. Kościuszki 28

Wymagania niezbędne (formalne )zgodnie z Art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 roku ze zm./ określone dla stanowisk urzędniczych:

1. Jest obywatelem polskim,
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych,
3. Korzysta z pełni praw publicznych,
4. Nie był(a) skazany(a) za przestępstwa popełnione umyślnie,
5. Posiada co najmniej średnie wykształcenie.

Wymagania dodatkowe:

1. Wykształcenie -wyższe magisterskie,
2. Biegła znajomość obsługi komputera,
3. Znajomość obsługi urządzeń biurowych,
4. Umiejętność pracy w zespole,
5. Komunikatywność,
6. Samodzielność w działaniu.
7. Mile widziana znajomość przepisów oświatowych.

Zakres Obowiązków m.in.:

1. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej obowiązku szkolnego,
2. Sporządzanie sprawozdań,
3. Prowadzenie i ewidencja korespondencji,
4. Nadzór nad dokumentacją szkolną i archiwum,
5. Nadzór nad obiegiem informacji i dokumentacji,
6. Obsługa centrali telefonicznej,
7. Sporządzanie legitymacji szkolnych,
8. Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń inwentarza szkolnego,
9. Redagowanie dokumentów elektronicznych,
10. Wykonywanie prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

Wykaz składanych dokumentów:

1. List motywacyjny,
2. Curriculum Vita,
3. Kserokopię dowodu osobistego,
4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,
5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje i umiejętności,
6. Pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne,
7. Pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
8. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm./ na potrzeby postępowania konkursowego.

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie szkoły do 15 stycznia 2018 r.